Přídavek na dítě

03.02.2024 Úřad práce České republiky

Přídavek na dítě je dávka státní sociální podpory vyplácená opakovaně nezaopatřenému dítěti v závislosti na výši příjmu všech společně posuzovaných osob v daném rozhodném období. Řídí se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Přídavek na dítě

Zdroj: pixabay.com

Kdo může žádat o přídavek na dítě

V případě nezletilého nezaopatřeného dítěte může požádat jeho zákonný zástupce (jeden z rodičů, nebo osoba jíž byl nezletilý svěřen do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu). Pokud jsou rodiče dítěte rozvedeni, může žádat o přídavek na dítě rodič, se kterým dítě společně žije. Bylo-li rodičům po rozvodu svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů, žádá a posuzuje se s dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů.

V případě zletilého nezaopatřeného dítěte je žadatelem již zletilé dítě, které se posuzuje s rodiči v případě, že rodiče a dítě jsou hlášeni k trvalému pobytu v témže bytě. Pokud není splněna tato podmínka, posuzuje se zletilé nezaopatřené dítě samostatně.

Podmínky nároku na přídavek na dítě

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4.

Rozhodným obdobím pro přídavek na dítě je kalendářní čtvrtletí. Příjmy společně posuzovaných osob se dokládají za kalendářní čtvrtletí, předcházející období, na které je nárok na dávku uplatňován. Podle data nároku, od kterého žadatel nárok na dávku uplatňuje se odvíjí rozhodné období, z nějž se nárok a výše dávky stanovuje a za které je nutné doložit výši příjmů.


Přídavek na dítě lze nárokovat maximálně tři měsíce zpětně ode dne podání.

Pro přídavek na dítě je nutné splnit podmínku nezaopatřenosti. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě nejdéle do 26. roku věku, jestliže splňuje jednu z podmínek:

 • soustavně se připravuje na budoucí povolání – studuje,
 • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz (posuzuje obvodní, nebo dětský lékař),
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost (posuzuje správa sociálního zabezpečení),
 • po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které pobírá invalidní důchod z důvodu invalidity třetího stupně.

Žádost o přídavek na dítě

Žádost o přídavek na dítě můžete vyřídit on-line prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Více informací o on-line žádosti.

Přídavek na dítě můžete vyřídit také na místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR  podle místa bydliště oprávněné osoby (dítěte). Žádost se podává na k tomu určeném tiskopise. K žádosti je třeba doložit další požadované tiskopisy a přílohy:

 • doklad o výši čtvrtletního příjmu všech společně posuzovaných osob za příslušné kalendářní čtvrtletí, nebo formulář Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky,
 • doklad o výživném, pokud některá ze společně posuzovaných osob tento druh příjmu v rozhodném období pobírala,
 • potvrzení o nezaopatřenosti – (potvrzení o studiu se dokládá od měsíce, v němž dítě dovrší 15-ti let).

O přídavek na dítě se podává jedna žádost. V případě vzniku nároku se následně každé čtvrtletí dokládají pouze rozhodné příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. V případě nedoložení dojde k zastavení výplaty a poté k zániku nároku na dávku. V případě zániku nároku na dávku je nutné pro uplatnění dalšího nároku vyplnit nový tiskopis žádosti o přídavek na dítě.

Tiskopisy jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištíchÚP ČR, nebo na webových stránkách MPSV v sekci Formuláře.

Podání žádosti o přídavek na dítě

Žádost o přídavek na dítě můžete na místně příslušném kontaktní pracovišti ÚP ČR podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby podat několika způsoby:

 • ON- LINE prostřednictvím Klientské zóny Jenda,
 • osobně nebo na podatelnu na místně příslušném kontaktní pracovišti ÚP ČR podle místa skutečného pobytu oprávněné osoby,
 • poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště,
 • e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště,
 • soukromou datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště.

Úřad práce ČR nabízí také možnost objednat se předem na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky.

Řízení o přídavku na dítě

Řízení o přídavku na dítě je zahájeno podáním písemné žádosti na k tomu určeném tiskopise.

Na základě podané žádosti a po doložení všech potřebných dokladů ÚP ČR vyhodnotí splnění zákonem stanovených podmínek a vznik nároku na dávku přídavku na dítě a jeho výši.

Nejsou-li doloženy všechny potřebné doklady, vyzve ÚP ČR oprávněnou osobu k jejich doplnění. V tomto ohledu je nutné, aby žadatel s úřadem spolupracoval. Nedoložení potřebných dokladů je důvodem pro zamítnutí žádosti.

Výše přídavku na dítě

Měsíční výše přídavku na dítě dle věku dítěte:

 • do 6 let věku dítěte ve výši 830 Kč,
 • od 6 do 15 let věku dítěte ve výši 970 Kč,
 • od 15 do 26 let věku dítěte ve výši 1 080 Kč.

V případě, že má některá ze společně posuzovaných osob v každém měsíci rozhodného období (kalendářní čtvrtletí) alespoň jeden z níže uvedených druhů příjmů a je při tom zachován nárok na dávku, může být výše přídavku na dítě zvýšena o 500 Kč měsíčně. Jedná se o na tzv. zvýšenou výměru přídavku na dítě.

Druhy příjmů pro zvýšenou výměru přídavku na dítě jsou:

 • příjem ze zaměstnání, který dosahuje alespoň výše částky životního minima jednotlivce,
 • příjem ze samostatné výdělečné činnosti,
 • příjem z náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény),
 • příjem z dávek nemocenského pojištění,
 • příjem z dávek důchodového pojištění,
 • příjem z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
 • příjem z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku,
 • příjem z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.

Měsíční výše přídavku na dítě ve zvýšené výměře dle věku dítěte:

 • do 6 let 1 330 Kč,
 • od 6 do 15 let 1 470 Kč,
 • od 15 do 26 let 1 580 Kč.

Výplata přídavku na dítě

Přídavek na dítě vyplácí Úřad práce ČR rodiči nezletilého nezaopatřeného dítěte nebo osobě, která má nezletilé nezaopatřené dítě v přímém zaopatření.

Je-li nezletilé nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu, zařízení pro péči o děti nebo mládež, vyplácí se přídavek na dítě tomuto ústavu či zařízení. Pokud doba pobytu nezletilého nezaopatřeného dítěte v ústavu, zařízení pro péči o děti nebo mládež, v němž je dítě v plném přímém zaopatření, byla přerušena na dobu zahrnující celý kalendářní měsíc, vyplatí ústav, nebo zařízení, přídavek na dítě osobě, která má dítě, jemuž tento přídavek náleží, po tuto dobu v přímém zaopatření.

Pokud je nezaopatřené dítě zletilé, náleží přídavek na dítě tomuto dítěti.

Přídavek na dítě se vyplácí měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který náležel, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto měsíci. Nedosahuje-li dávka částky 100 Kč měsíčně, vyplácí se po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které dávka náležela, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto kalendářním čtvrtletí.

Práva a povinnosti účastníků řízení

Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte, nebo nemáte na danou dávku nárok.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte proto pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.

Jako účastník řízení máte povinnost písemně ohlásit příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu náhradního výživného. Jako účastník řízení máte povinnost spolupracovat s ÚP ČR.


Zdroj: Úřad práce ČR

Příspěvky a dávky Děti
Newsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech.

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes