Podmínky užití webových stránek


Plné znění podmínek užití webové stránky Proprarodice.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Pro prarodiče s.r.o., se sídlem Louňovice, Smrková 339, PSČ 251 62, IČ: 17929083, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 378732 (dále jen „poskytovatel“) a dalšími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele uvedené na internetové adrese https://www.emaminy.cz/ (dále jen „webová stránka“).

1.2. Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem dále vymezují pravidla diskuzí a pravidla inzerce, které vytvářejí přílohu č. 1 obchodních podmínek. Obchodní podmínky, pravidla diskuzí a pravidla inzerce tak tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.

1.3. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně pozměnit. Uživatel obdrží změnu obchodních podmínek prostřednictvím elektronické pošty na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3). Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v tomto případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden měsíc.

1.5. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předešlé obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb vznikne vyplněním údajů uživatelem v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat se“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

2.2. Pro doručení objednávky poskytovateli zobrazí poskytovatel uživateli možnost se přihlásit do uživatelského účtu uživatele (dále jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb ihned po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

2.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (rovněž i odmítnutí registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve zásadním způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

2.5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady související s využitím komunikačních prostředků na dálku v kontextu s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace uživatele vytvořené na webové stránce může uživatel vstupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména editovat své údaje, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu a dále vkládat fotografie, audiovizuální a video záznamy, a provádět jejich správu (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Uživatelský účet uživatele bude vytvořen na základě registrace uživatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů uživatelem).

3.3. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Informace uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít jen jeden uživatelský účet.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být použity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované poskytovatelem. Uživatel je povinen uchovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

3.5. Poskytovatel může uživateli zamezit využívání uživatelského účtu, a to zejména tehdy, když uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek, pravidel diskuzí a pravidel inzerce).

4. PODMÍNKY SLUŽBY

4.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn vstupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména vykonávat správu svých údajů, vkládat a odstraňovat údaje o své osobě, provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat příspěvky či jiné informace a provádět jejich editaci a dále vkládat fotografie a audiovizuální a video záznamy, provádět jejich správu a dále může uživatel prostřednictvím svého uživatelského rozhraní komunikovat určeným způsobem s dalšími osobami (dále jen „služba“).

4.2. Službu nemusí poskytovatel umožnit v případě, že jejímu poskytování brání překážky ze strany uživatele nebo ze strany jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel umožnit zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, nefunkčnosti datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími stranami nebo zásahům vyšší moci.

4.3. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasné nefunkčnosti, přerušení nebo snížení kvality služby.

4.4. Veškeré návody, instrukce a informace zobrazované v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně používání těchto informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

5. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

5.1. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v dalších zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

5.1.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

5.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,

5.1.3. porušuje právní normy vedoucí k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo další skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

5.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

5.3. Uživatel nesmí v rámci služby posílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.

5.4. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní či destruktivní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

5.5. Uživatel nesmí vykonávat jednání směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo vykonávat jiné útoky na tento server, ani nesmí při takové činnosti vykonávat podporu třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu zneužívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nevhodně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

5.6. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací a údajů ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

5.7. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní prověření informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky (včetně pravidel diskuzí a pravidel inzerce), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace vymazat či zabránit jejich rozšiřování a dále je poskytovatel oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v kontextu s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn ihned odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

5.8. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel dodat poskytovateli okamžitě veškeré dokumenty a podklady nezbytné k náležitému vedení sporu s touto třetí osobou.

5.9. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie a grafická díla a další prvky uvedené na webové stránce nebo obsažené v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo uvedené v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s poskytovatelem domluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby danými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno použití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního užitku, a dále jejich využití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

6. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. V případě, že uživatel v rámci služby uloží nebo bude rozšiřovat informace (nehmotné statky), které jsou součástí ochrany některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“), uděluje uživatel uložením nebo šířením díla v rámci služby poskytovateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.1 obchodních podmínek.

6.2. Licence k dílu je součástí všech způsobů užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném rozsahu množstevním i územním. Poskytovatel může oprávnění, která tvoří součást licence, zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Poskytovatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá licenci k dílu ve chvíli jeho uložení nebo šíření v rámci služby. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od okamžiku uložení nebo šíření díla v rámci služby. Poskytovatel není povinen licenci použít.

6.3. Poskytovatel má právo k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho umístění do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), zároveň k úpravám, změnám či zpracování díla může získávat i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla vykonaných poskytovatelem (třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli udělena licence i k takto změněnému dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní značkou. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je poskytovatel oprávněn k jeho uveřejnění. U díla bude poskytovatelem vždy sdělena přezdívka (nick) uživatele, který dílo v rámci služby vložil.

6.4. Ustanovení čl. 6.1 až 6.3 obchodních podmínek se ohledně oprávnění poskytovatele použijí adekvátně i na případy, kdy příspěvek uživatele nepodléhá ochraně autorským právem.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.

7.2. Uživatel si je vědom, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude provádět žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

7.3. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.4. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktním e-mailu (čl. 11.6). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou e-mailovou adresu uživatele.

7.5. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.6. Práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zpravidla ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele hlavně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní e-mailové adrese (čl. 11.6).

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ochrana osobních údajů uživatele je dána zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, pohlaví, datum narození a další osobní údaje, které uživatel poskytne do uživatelského účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to za účelem vedení uživatelského účtu, dále pro plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení. Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zveřejněny na webových stránkách.

8.4. Osobní údaje uživatele mohou být poskytnuty třetím osobám, zejména osobám tvořícím s poskytovatelem sdružení. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, coby zpracovatele.

8.5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bezodkladně do uživatelského účtu doplnit jakoukoli změnu v osobních údajích.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 8.4) uskutečňuje zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklou skutečnost.

8.9. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci dodat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty vyžadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na dodání informace.

8.10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele vztahující se ke službám nebo projektem poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „adresa uživatele“) a se posíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž používají službu, na adresu uživatele.

8.11. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory pomáhající poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozeznání počítače uživatele při jeho komunikaci se službou a k dalšímu využití některých funkcí služby. Pokud nastane případ, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv zrušit.

9. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je uživatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel použít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž je součástí přílohy č. 2 obchodních podmínek.

9.2. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.

9.3. Uživatel může účinnost smlouvy o poskytování služeb ukončit kdykoliv jasným úkonem spočívajícím v podání žádosti o odstranění svého uživatelského účtu.

9.4. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek, pravidel diskuzí a pravidel inzerce) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná v okamžiku doručení uživateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

9.5. Ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb není dotčena licence dodaná poskytovateli dle čl. 6 obchodních podmínek.

10. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY

10.1. Nebude-li domluveno jinak, veškerá korespondence týkající se právních úkonů souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena v okamžiku doručování elektronickou poštou v momentě jejího přijetí na server příchozí pošty.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah v souvislosti s užitím webové stránky nebo právní vztah na základě smlouvy o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nabude platnost ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

11.4. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří:

11.4.1. Příloha č. 1 – Pravidla diskuzí a pravidla inzerce.

11.4.2. Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

11.5. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je zařazena do archívu poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.6. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty obchod@proprarodice.cz, telefon 608860757.

V Praze dne 1.10.2023

Pro prarodiče s.r.o.

Tato pravidla jsou platná pro všechny nově registrované uživatele od 1.10.2023 a pro uživatele, kteří vyslovili souhlas s novými pravidly.

 

Příloha č. 1 – Pravidla diskuzí a pravidla inzerce

Pravidla diskuze

 • Důležitá pravidla diskuze
 • Jak postupujeme při porušení pravidel?
 • Užitečné tipy pro příjemnou diskuzi
 • Jak fungují skupiny?

Důležitá pravidla diskuze

Nevkládejte prosím příspěvky:

 • s komerčním podtextem, reklamou anebo spamem. Totéž platí pro podpis v diskuzi nebo soukromé zprávy.
 • jakkoliv porušující platné zákony ČR
 • s projevy rasové nesnášenlivosti
 • obsahující vulgarismy
 • urážející nebo napadající ostatní účastníky diskuze
 • s osobní inzercí a nabídkami prodám/koupím (k tomu je určen Bazar)
 • obsahující osobní údaje (ochraňujte si své fotky, svůj e-mail, telefon i adresu)
 • vědomě obsahující zavádějící nebo nepravdivé údaje
 • obsahující text porušující autorská práva, např. text zkopírovaný z jiných stránek (uveďte vždycky zdroj/odkaz)
 • snažící se manipulovat ostatními diskutujícími, např. vystupováním pod více uživatelskými jmény, diskutováním sám se sebou
 • obsahující fotografie v rozporu s autorskými právy
 • jejichž cílem je propagace osoby uživatele, např. prosba o hlasování v soutěži apod.

Administrátoři nejsou soudci a neposuzují spory. Proto veďme diskuze rozumně jako dospělí lidé a používejme nadhled.

Jak postupujeme při porušení pravidel?

Administrátoři Proprarodice.cz prověří uživatelský účet, diskuzi a všechny dostupné údaje. Podle závažnosti porušení pak upraví/smažou diskuzní příspěvky, případně zablokují/smažou uživatelský účet. Jak to funguje?

 • Mírné porušení pravidel - Upozorní autora ve zprávě, že překročil pravidla diskuze. Diskuzi nebo příspěvek upraví či smaže.
 • Porušení pravidel po upozornění nebo hrubé porušení pravidel - Uživateli se dočasně blokuje přístup na Proprarodice.cz (nemůže přispívat nebo odpovídat na soukromé zprávy, včetně těch z Bazaru). Po týdnu může uživatel zažádat o odblokování přes e-mail obchod@proprarodice.cz.
 • Opakovaná nebo velmi závažná porušení pravidel - Administrátoři vymažou uživatelský účet a natrvalo blokují přístup na Proprarodice.cz.

Užitečné tipy pro příjemnou diskuzi

 • Založené téma nazvěte podle tématu, kterého se týká. Dostanete mnoho odpovědí, které mohou pomoct vám i jiným ve stejné situaci. Naopak se vyhněte vykřičníkům, KAPITÁLKÁM nebo nejasným názvům, například “Co si o tom myslíte?”. Taková témata nepůsobí důvěryhodně a více se v nich rozjíždí chat.
 • Spisovný a přehledný příspěvek získává kvalitnější odpovědi a reakce. Zkuste si pohlídat gramatiku (např. použití i/y) a stylistiku (např. čárky). Delší text ideálně oddělujte do více odstavců, velmi se tím zpřehlední a ostatní uživatelé ho dočtou celý. Smajlíky povoleny. :)
 • Anonymní vkládání příspěvků ochrání váš nick a vaši identitu, pokud příspěvek obsahuje citlivé informace (například příjmy, zdravotní problémy...). Anonymita však neslouží ke sdělování vlastního názoru nebo provokacím. Takové příspěvky administrátoři odtajňují nebo smažou.
 • Klikněte na tlačítko “Nahlásit”, když v příspěvku narazíte reklamu, spam, urážky, vulgární příspěvky a cokoliv vám přijde přes čáru. Administrátor Proprarodice.cz prověří příspěvek i uživatele, případně ho zablokuje nebo smaže.
 • Nereagujte na provokace od ostatních diskutujících. Když nemají publikum, přestane je to bavit. Také uvažujte nad tím, že hádky v diskuzích vás obírají o čas, energii a dobrou náladu. Raději si najděte jiné téma, kde máte co říct a kde je vám dobře.
 • V diskuzích funguje ochrana proti spamerům. Proto prvních 10 dní vaší registrace můžete vkládat maximálně 10 příspěvků denně. Jakmile jste dosáhli 50 příspěvků nebo pomine 10 dní, je možné vkládat téměř libovolné množství vhodných příspěvků.
 • Diskuze někdy vybočí mimo původní téma, neměla by však připomínat chat. Pokud jste s někým navázali kontakt, spojte se přes soukromé zprávy. Diskuzi držící se tématu doceníte, až budete samy hledat užitečné informace.
 • Pamatujte, že na internetu se dá vše dohledat. Proto dobře rozmyslete, jaké informace zveřejníte. Jednotlivé příspěvky můžete zpětně editovat, nikoliv smazat.
 • Podstatné upozornění na závěr: Pro prarodiče s.r.o. nenese odpovědnost za diskuzní příspěvky uživatelů.

Jak fungují skupiny?

Skupiny jsou určeny k soukromější konverzaci uživatelů, se kterými vás spojují podobné názory či zájmy nebo žijete ve stejném místě. Členové tu mohou komunikovat v diskuzích, vkládat a komentovat fotografie, přidávat informace na společnou nástěnku nebo vidět, jaké zboží prodávají členky skupiny v Bazaru Proprarodice.cz

Moderátor skupiny přijímá a smaže členy, posílá pozvánky do skupiny a zakládá témata skupiny. Zodpovídá za diskuzi jak po obsahové, tak po členské stránce, případné problémy řeší s administrátory webu (mají do skupin přístup, ale obvykle do nich nenahlížejí). Moderátora lze změnit po dohodě členů, stačí napsat soukromou zprávu na nick admin.

Na webu Proprarodice.cz fungují otevřené a soukromé skupiny. Do otevřených můžete vstoupit a číst v nich. Do soukromých mají přístup pouze členové. Pamatujte, že informace v soukromých skupinách jsou důvěrné a je zakázané je publikovat veřejně (v diskuzích, na jiných webech nebo kdykoliv jinde).

Pravidla inzerce (bazar)

Do Bazaru Proprarodice.cz prosím nevkládejte inzeráty:

 • obsahují odkaz na jinou inzerci nebo prodej na jiné webové stránce (platí také o podpisu v diskuzi a o soukromé zprávě),
 • nabízející více druhů zboží za různé ceny (jednotlivý inzerát má obsahovat pouze jedno zboží)
 • na produkty prodávané prostřednictvím MLM (Multi level marketing),
 • inzeráty na spolupráci na prodeji MLM a neověřitelné výdělky vyžadující finanční investici předem,
 • nabízející léky na předpis
 • nabízející potravinové doplňky či jiné preparáty určené ke vnitřnímu užití

Tipy Proprarodice.cz pro nakupující a prodávající:

 • Nedoporučujeme posílat peníze předem inzerentům, kteří ještě nemají žádné hodnocení. Raději preferujte zaslání na dobírku, předejdete tak potížím s potenciálními podvodníky a podvodnicemi.
 • Nepište nadpis nebo obsah inzerátu kapitálkami (velkými písmeny). Hvězdičky, vykřičníky nebo jiné znaky poutající pozornost vám jen ubírají na důvěryhodnosti. Raději vsaďte na hezké fotografie, přesné informace, míry apod.
 • Po prodeji/koupi napište hodnocení, pomůžete dalším nakupujícím a prodejcům.
 • V návodu Jak funguje Bazar najdete, jak upoutat uživatele v diskuzích a skupinách.
 • Klikněte na tlačítko Nahlásit, pokud jste narazili jste na podvod/podezřelou nabídku/inzerát porušující pravidla Bazaru. Administrátor kontroluje nové inzeráty a upravuje/maže ty, které porušují pravidla bazaru (prodejce upozorňuje v soukromé zprávě) Za hrubé nebo opakující se porušení v bazaru maže všechny uživatelovy inzeráty a blokuje přístup na proprarodice.cz. Portál proprarodice.cz však neručí za obsah inzerce ani za prodejce.

Příloha č. 2 – formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět poskytovateli v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“).

Adresát (poskytovatel):

Pro prarodiče s.r.o.
Louňovice, Smrková 339, 251 62
IČ: 17929082
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 378732
tímto uživatel(é) odstupuje(jí) od smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne

tímto uživatel(é) odstupuje(jí) od smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne

Jméno a příjmení uživatele(lů), email a registrační jméno:

Bydliště uživatele(lů):

Datum:

Newsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech. Prosíme, potvrďte odběr ve vaší e-mailové schránce. 

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes