Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky týkající se inzerce v médiích vydávaných, provozovaných a zastupovaných firmou Pro prarodiče s.r.o. 

1. Rozsah platnosti

a) Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "podmínky") upravují:

- publikování inzerce na internetových stránkách, které firma Pro prarodiče s.r.o. provozuje nebo zastupuje;

- zveřejňování inzerce na sociálních sítích a v mobilních aplikacích pro telefony, tablety a podobná zařízení, které firma Pro prarodiče s.r.o. provozuje nebo zastupuje (na tuto inzerci se přiměřeně vztahují ustanovení o inzerci na internetových stránkách).

b) Součástí těchto Všeobecných smluvních podmínek (dále jen "podmínky") je aktuální ceník pro příslušný druh inzerce. Ceník může obsahovat i technické specifikace, termíny pro spolupráci nebo další specifické požadavky.

c) Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí občanským zákoníkem.

d) Firma Pro prarodiče s.r.o. (dále jen "zadavatel") si vyhrazuje právo na odlišný postup při stanovení ceny inzerce vyplývající z platného ceníku.

2. Objednávka

a) Objednatel si rezervuje uveřejnění inzerce prostřednictvím e-mailové objednávky s elektronickým podpisem oprávněné osoby.

b) Objednávka musí obsahovat potřebné údaje pro správné uveřejnění inzerce, včetně obchodního jména, sídla, IČ, DIČ, bankovního spojení, jména a podpisu, a funkce zástupce objednatele. V případě fyzických osob se vyžaduje jméno, rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště, a korespondenční adresa, bankovní spojení a podpis. V objednávce musí být uveden termín pro zveřejnění, URL cílové stránky inzerenta a cena inzerce. Dále je nutné, aby obsahovala název objednávaného produktu (reklamního formátu) a pozici.

c) Objednatel musí objednávku včas doručit a poskytnout všechny potřebné podklady pro její realizaci. Termín doručení objednávky a podkladů jsou tři pracovní dny, jak je uvedeno v ceníku.

d) Zadavatel může upozornit na nepřiměřené nebo chybné údaje a požadovat nápravu. Objednatel musí včas nahradit nepřiměřené nebo chybné údaje. Pokud tak neučiní, může zadavatel odstoupit od smlouvy a uplatnit stornovací poplatky podle ceníku.

e) Objednatel je zodpovědný za obsah inzerce a za jeho soulad s právem. V případě nároků třetích stran musí objednatel nést odpovědnost nebo nahradit škody způsobené chybnou inzercí.

f) Objednatel musí poskytnout elektronické podklady pro internetovou inzerci ve formátu GIF, JPEG, PNG, Flash nebo HTML, dle specifikací SPIR. Musí také uvést požadavky na verzi Flash pluginu a alternativní obrázek. Podklady ve formátu HTML nesmí ovlivňovat obsah stránky mimo inzerci a nesmí překročit datovou velikost stanovenou v ceníku.

g) Použití internetové inzerce je povoleno pouze se schválenými podklady a podle stanovených pravidel.

h) Při osobním přijímání objednávky může vydavatel požadovat průkaz totožnosti.

3. Uzavření dohody

a) Uzavření dohody zahrnuje potvrzení objednávky zadavatelem (písemně nebo jiným obvyklým způsobem). Pokud zadavatel nepotvrdí objednávku, platí uveřejnění inzerce jako uzavření dohody.

b) Přijetí objednávky zaměstnancem zadavatele bez dalších podmínek se nepovažuje za uzavření dohody.

c) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci nebo odstoupit od dohody, pokud obsah inzerce porušuje zákony, pravdu nebo vydavatelovy zásady, obsahuje prvky podobné redakčnímu obsahu nebo neodpovídá zadavatelovým požadavkům. Zadavatel může vyžadovat podpis slibu odškodnění a / nebo prohlášení o pravdivosti obsahu inzerce. Také může odmítnout konkurenční inzerci zvýšením ceny o 15 % za každou jinou osobu.

d) V případě pochybností o platební schopnosti objednatele a nezaplacení předem, může zadavatel odmítnout inzerci nebo odstoupit od dohody.

e) V případě odmítnutí inzerce zadavatel rychle informuje objednatele. Zadavatel neodpovídá za náklady nebo škody objednatele nebo třetích osob.

f) Odmítnutí inzerce z důvodů uvedených v bodech c) nebo d) se považuje za odmítnutí ze spravedlivých důvodů.

g) Stornování objednávky po přijetí může vést k uplatnění stornopoplatků dle platného ceníku. Stornování musí být provedeno písemně.

4. Rámcová dohoda

a) Pokud objednatel plánuje v určitém časovém rámci uveřejňovat inzerci v určeném rozsahu finančního objemu nebo počtu, může uzavřít se zadavatelem rámcovou dohodu s maximální platností jednoho roku. Dohoda musí být písemná a obsahovat stanovené časové období, objem inzerce, příslušné ceny včetně slev a umístění inzerce.

b) Objednatel a zadavatel se mohou dohodnout na zařazení inzerce do rámcové dohody, které byly zveřejněny a řádně zaplaceny v průběhu jednoho roku před uzavřením dohody. Cena těchto inzerátů musí činit méně než 50 % celkového objemu rámcové dohody. Pokud to objednatel nárokuje, sleva bude vyplacena po skončení dohody nebo předčasném vyčerpání objemu dohodnuté inzerce.

c) Pro zveřejnění inzerce v rámci dohodnutého objemu je vždy potřeba vypsat další objednávku.

d) Slevy podle rámcové dohody budou poskytnuty pouze, pokud bude inzerce publikována v dohodnutém objemu a termínu a cena bude řádně zaplacena. V opačném případě slevy zaniknou.

e) Objem inzerce podle rámcové dohody lze zvýšit, i opakovaně.

f) Pokud nebyla inzerce publikována v dohodnutém objemu nebo termínu kvůli okolnostem, za které zadavatel není odpovědný, objednatel se zavazuje uhradit rozdíl mezi dohodnutou cenou a cenou za skutečný objem inzerce, snížený o slevy za skutečnou inzerci.

5. Realizace objednávky

a) Pokud není jednoznačně určen termín pro zveřejnění inzerce, bude záviset na dostupnosti prostoru a možností zadavatele.

b) Pokud není specifikováno umístění inzerce na internetové stránce, bude záviset na možnostech zadavatele.

c) Pro objednávky inzerce je třeba dát včasnou objednávku. Zadavatel si může v případě potřeby přesunout termín z technických důvodů.

d) Graficky nezpracovaná inzerce bude zpracována zadavatelem.

e) V jedné inzertní pozici na internetové stránce mohou být až 4 různé reklamní varianty.

f) Objednatel je povinen neprodleně informovat zadavatele o skutečnostech ovlivňujících plnění.

g) Objednáním inzerce objednatel souhlasí s použitím ukázek reklamy pro propagaci služeb zadavatele.

h) Reklamní pozice na internetové stránce může být aktualizována během návštěvy uživatele podle stanovených kritérií viditelnosti.

6. Platební podmínky

a) Ceny mohou být upraveny dohodou mezi zadavatelem a objednatelem, což může zahrnovat slevu nebo přirážku.

b) Faktura za inzerci bude objednateli odeslána do 7 dnů od zveřejnění, a splatnost bude do 14 dnů.

c) Při dlouhodobých kampaních může být po dohodě zřízen splátkový kalendář.

d) Prodlení s platbou bude zatíženo úrokem a náklady na vymáhání, a může vést k odmítnutí dalšího plnění.

e) Objemy inzerce pro třetí osoby se nepočítají k dosažení slevy.

f) V případě nerealizace objednávky kvůli nepředvídaným okolnostem objednatel platí náklady spojené s objednávkou.

g) Zadavatel si může vyžádat zálohovou platbu, zejména od nových zákazníků nebo zákazníků se špatnou platební historií.

7. Reklamace – náhradní výkon

a) Objednatel má v případě jím nezaviněné chyby v publikaci inzerce nárok na slevu z ceny nebo na uveřejnění bezchybného náhradního plnění, ale pouze v takovém rozsahu, ve kterém byl poškozen. Toto právo je objednatel povinen uplatnit u zadavatele písemně do 2 týdnů od data uveřejnění na internetové stránce, jinak zaniká.

Právo volby mezi způsoby uvedenými ve větě první náleží zadavateli.

b) Při uveřejňování inzerce je objednatel povinen zkontrolovat ihned po každém zveřejnění jejich správnost a úplnost. Zadavatel neuzná nárok na bezplatné zveřejnění náhradní inzerce či slevu v tomto případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek.

c) Zadavatel má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podklady pro zveřejnění inzerce tak, aby byly v souladu s technickými specifikacemi pro dodávání podkladů, které tvoří součást aktuálního ceníku. Právo na reklamaci se nevztahuje na rozdíly mezi dodanými podklady a publikovaným inzerátem, které vznikly v důsledku takovéto úpravy.

d) Při uplatňování nároků na náhradu škody ze strany objednatele v důsledku vadného plnění ze strany zadavatele budou nahrazeny pouze předvídatelné a prokázané škody. Výše náhrady za předvídatelné a prokázané škody je omezena maximálně na cenu uveřejněné inzerce.

8. Řešení sporů

a) V případě, že v souvislosti s uzavřením smlouvy o publikaci inzerce vznikne mezi stranami spor, který bude řešen soudní cestou, vydavatel i objednatel souhlasí s tím, aby se místo konání soudu řídilo místem sídla zadavatele.

b) Pokud je objednatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní vyřešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz.

9. Ostatní ujednání

a) Objednatel i zadavatel se zavazují chránit veškeré informace, které si navzájem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek, před jejich zneužitím.

b) Pokud je objednatel fyzická osoba, bude zadavatel v souvislosti s uzavřením smlouvy a s realizací inzerce zpracovávat osobní údaje objednatele. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na stránce www.emaminy.cz.

c) Objednatel bere na vědomí, že zadavatel může použít údaje o inzerci na internetových stránkách pro výzkum reklamy na internetu v rámci Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o.

d) Případnou změnu těchto obchodních podmínek nebo právě platného ceníku oznámí zadavatel objednateli, který má se zadavatelem uzavřenu rámcovou smlouvu podle bodu 4 těchto obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem účinnosti těchto změn. Pokud zadavatel tuto lhůtu nedodrží, budou se objednávky učiněné po změně obchodních podmínek nebo ceníku řídit původními obchodními podmínkami nebo ceníkem po dobu jednoho měsíce poté, kdy došlo k oznámení o této změně. Pokud oznámení o změně obchodních podmínek nebo ceníku učiněno nebude, budou se objednávky inzerce řídit původními obchodními podmínkami nebo ceníkem po dobu tří měsíců od počátku účinnosti nových obchodních podmínek nebo nového ceníku. V případě, že se změna obchodních podmínek dotkne postavení objednatele a objednatel s touto změnou obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn vypovědět rámcovou smlouvu do 14 dnů poté, co se o změně obchodních podmínek dověděl. Výpovědní doba činí 14 dnů. Ustanovení článku 4 bodu f) těchto podmínek se v takovém případě neuplatní a cena již poskytnuté inzerce na základě rámcové smlouvy nebude měněna.

e) Promlčecí doba u závazků zadavatele i objednatele vzniklých v souvislosti s publikací inzerce činí 4 roky.

f) Zadavatel vydává Zvláštní podmínky pro inzerci některých produktů v médiích vydávaných, provozovaných a zastupovaných společností Pro prarodiče s.r.o., kterými se upravuje inzerce konkrétních druhů zboží a / nebo služeb v závislosti na platné právní úpravě. Práva a povinnosti neupravené Zvláštními podmínkami se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

g) Pokud je objednatel podnikatelem, neuplatní se ustanovení § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).


Newsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech. Prosíme, potvrďte odběr ve vaší e-mailové schránce. 

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes