Víte, co hledáte?

Co hledáte?

Černý kašel

Černý kašel (někdy také označovaný jako dávivý kašel či pertuse), je onemocnění dýchacích cest, která se vyznačuje záchvatovitým kašlem.

Handicap

Komplex znevýhodnění různého druhu, především sociálního, která z něho vyplývají a jsou do značné míry odstranitelné.  

Hib

Haemophilus influenzae typu b neboli Hib je nejnebezpečnější sérotyp bakterie Haemophilus influenzae. U předškolních dětí může vyvolat život ohrožující zánět hrtanové příklopky nebo zánět mozkomíšních plen.

HPV

Lidský papilomavirus neboli HPV je souhrnné označení pro skupinu DNA virů, které mohou infikovat buňky na povrchu kůže nebo na sliznici – vlhkém povrchu či vnitřní výstelce některých orgánů a tělních dutin, jako je děložní čípek, pochva, vulva, penis, konečník, ústní dutina a hrdlo.

Infekční onemocnění

Infekční onemocnění je takové onemocnění, jehož původcem je nějaký patogen, nejčastěji virus nebo bakterie. Šíří přenosem z infikovaného jedince na ostatní.

Invazivní meningokokové onemocnění

Invazivní meningokokové onemocnění (IMO) je velmi závažné onemocnění vyvolané bakterií Neisseria meningitidis. Obvykle se projevuje jako meningitida, sepse nebo jejich kombinace.

Meningitida

Meningitida je odborný název pro zánět mozkomíšních plen (častěji se ale používá zlidovělý název – zánět „mozkových blan“).

Návykové látky

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů v ustanovení § 2 písm. a) řadí mezi návykové látky alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování.

Neurologická onemocnění u dětí

Neurologie se zabývá poruchami centrálního systému, tj. mozku a míchy, periferního nervového systému, tedy motorických buněk v míše, nervových vláken a svalů. Problematika dětské neurologie je velmi obsáhlá a specifická. Při vyšetřování různě starých je třeba myslet na to, v jaké fázi vývoje se nacházejí, protože co je u jednoho normální, u druhého může být projevem nemoci.

Očkování

Očkování neboli vakcinace je postup, který vede k vytvoření imunity vůči infekčním onemocněním. Principem očkování je vpravení očkovací látky čili vakcíny do organismu, aby si následně sám vytvořil protilátky vůči choroboplodným zárodkům.

Pneumokok

Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je bakterie, která je zodpovědná za většinu případů komunitní pneumonie.

Postižení

Deficit určité orgánové funkce nebo struktury. Vrozené postižení (resp. získané v raném věku) ovlivňuje vývoj jedince ve větší míře. Později získané postižení představuje větší psychické trauma. Vývoj postiženého dítěte prochází stejnými fázemi jako vývoj dítěte zdravého, v některých obdobích však existuje zvýšené riziko vzniku další odchylky.

Poruchy chování

Poruchou chování se rozumí negativní odchylky v chování, kdy jedinec nerespektuje normy chování na úrovni, která odpovídá jeho věku a rozumovým schopnostem. Takové chování se projevuje v interakci člověka s prostředím, jehož je součástí.

O poruchu chování se jedná tehdy, když jedinec normy chápe, rozumí jim, ale nepřijímá je nebo se jimi nedokáže řídit, protože v danou chvíli nebo trvale není schopen své chování ovládat.

Poruchy pozornosti

Poruchy pozornosti se v základu dělí do dvou hlavních kategorií: ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tj. porucha pozornosti s  hyperaktivitou) a ADD (Attention Deficit Disorder, tj. porucha pozornosti bez hyperaktivity).

Příčiny těchto vrozených poruch jsou dány zejména genetikou, důležitou roli však může hrát i poškození dítěte v těhotenství (užívání návykových látek – tabák a alkohol) a při porodu (nedostatek kyslíku apod.).

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy se zjednodušeně vyznačují „nezdravým postojem k jídlu“, kdy se člověk mnohonásobně více než převážná většina ostatních lidí zaobírá jídlem, jeho složením, nákupem či přípravou. Tito lidé jedí buď příliš mnoho, nebo naopak příliš málo, případně v nevhodnou dobu. Velmi často jsou také posedlí svou tělesnou váhou nebo proporcemi. Jedná se o vážná duševní onemocnění s nepříznivým dopadem na celkové zdraví člověka. Patří sem: mentální anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání a syndrom nočního přejídání. Formy poruch příjmu potravy se mohou kombinovat

Poruchy učení

Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy se projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti působící výukové obtíže. Jedná se o neočekávaný a nevysvětlitelný stav, který může postihnout dítě s průměrnou či nadprůměrnou inteligencí, avšak s významným opožděním v jedné nebo více oblastech učení. Předpokládá se, že k rozvoji těchto poruch učení existuje dědičný sklon.

Mezi nejběžnější specifické poruchy učení patří: dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dysmúzie, dyspinxie a dyspraxie.

Přenosná dětská obrna

Přenosná dětská obrna (poliomyelitida) je vysoce nakažlivé virové onemocnění nervového systému, které postihuje míchu, a které může způsobit celoživotní ochrnutí a někdy i smrt.

Příušnice

Příušnice jsou infekční onemocnění způsobené virem příušnic. Onemocnění je vysoce nakažlivé a šíří se vzdušnou cestou při mluvení, kašlání a kýchání nemocného člověka, případně kontaktem s kontaminovanými předměty.

Psychoaktivní látky

Mají schopnost ovlivňovat psychiku člověka. Mohou se požívat k léčebným účelům, ale také mohou vyvolat závislost a závažné psychické a fyzické problémy. Psychoaktivní látky se dělí na: alkohol, nikotin, léky, drogy, halucinogeny a ihalanty.

Psychosomatické poruchy

Psychosomatické poruchy nepředstavují jasně vymezenou třídu onemocnění. Tento pojem slouží k popisu případů, kdy duševní vlivy mají zásadní podíl na vyvolání poruchy projevující se především v oblasti tělesných funkcí.

Sepse

Sepse je život ohrožující stav vyznačující se dysfunkcí některého důležitého orgánu (nebo i více orgánů). Tato dysfunkce je způsobena „chybnou“ (nekontrolovanou, přemrštěnou) imunitní reakcí organismu na infekci. Sepse se typicky projevuje horečkou, zrychlenou srdeční a dechovou frekvencí a zvýšením hladiny zánětlivých markerů v krvi.

Sluchové vady u dětí

Sluch je základním předpokladem rozvoje řeči. Jeho ztráta má na vývoj osobnosti dítěte negativní vliv. V závislosti na stupni sluchové vady a době jejího vzniku se děti dělí do skupin na nedoslýchavé, neslyšící a ohluchlé.

Sociální media

Sociální média umožňují lidem v rámci virtuální komunity nebo sítě tvořit, sdílet a vyměňovat si mezi sebou informace a multimediální obsah. Od tradičních médií se ta sociální odlišují tím, že informace z mnoha zdrojů proudí k mnoha uživatelům. Nejsou tedy jediným zdrojem informací. Zároveň je zde možnost okamžité reakce, editace, komentování či jiného zásahu do obsahu.

K nejrozšířenějším patří platformy jako Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok a další.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Zajišťují podporu rodinám s dětmi do 18 let, u nichž je kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.) ohrožen jejich vývoj.

Spalničky

Spalničky jsou vysoce nakažlivé infekční onemocnění, které může mít velmi závažný průběh a mohou se vyskytnout nebezpečné komplikace. Původcem onemocnění je virus spalniček.

Syndrom prázdného hnízda

Syndrom prázdného hnízda se objevuje u rodičů, jejichž děti se již osamostatnily a odstěhovaly nebo odjely studovat do jiného města či země. Nejčastěji postihuje ženy a projevuje se pocitem osamělosti, prázdnoty a strachu z odcizení. Matky se obávají, že na ně jejich děti zapomenou, již je nepotřebují a neumí si představit, že budou nyní volný čas trávit sami.

Tetanus

Tetanus je infekční onemocnění, jehož původcem je bakterie Clostridium tetani. Ta se může dostat do těla například v důsledku bodného poranění (např. zrezivělým hřebíkem), skrze oděrku, tržnou ránu nebo popáleninu.

Tuberkulóza

Tuberkulóza (TBC) je závažné infekční onemocnění, které může postihovat různé orgány, nejčastěji plíce. Původcem onemocnění je bakterie Mycobacterium tuberculosis.

Virová hepatitida

Virová hepatitida je zánět jater, který je virového původu. Rozlišujeme několik různých druhů virové hepatitidy: A,B,C,D,E.

Zamlklé těhotenství

Jedná se o situaci, kdy se vývoj zastaví embrya zastaví nebo se nezačne vyvíjet vůbec (embryo nebo plod odumře), ale nedojde k vypuzení plodového vejce z dělohy.

Zarděnky

Zarděnky jsou vysoce nakažlivé infekční onemocnění. Původcem onemocnění je virus zarděnek. Šíří se vzdušnou cestou při mluvení, kašlání a kýchání nemocného člověka, dále kontaktem s kontaminovanými předměty, nebo během těhotenství z matky na dítě.

Záškrt

Záškrt je vysoce nakažlivé infekční onemocnění, které může mít velmi závažný průběh a může skončit i úmrtím. Původcem onemocnění je bakterie Corynebacterium diphtheriae.

Závislost

Závislost je nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho dlouhodobé důsledky. Potřeba uspokojit touhu po někom či něčem ovlivňuje jednání závislého člověka a omezuje jeho svobodu.

Zrakové postižení

Zrakové postižení většinou představuje poruchu více zrakových funkcí najednou. U všech závažných zrakových vad se vyskytuje omezení zrakové ostrosti nebo zorného pole. Podle toho bylo zrakové postižení rozděleno na pěti kategorií: lehká a střední slabozrakost, těžká slabozrakost, těžce slabý zrak (zbytky zraku), praktická nevidomost, nevidomost. Dále se měří se zraková ostrost s optimální korekcí, tj. brýlemi, přičemž dle naměřených hodnot na lepším oku je jedinec zařazen do stupně postižení.

Ztráta těhotenství

Jedná se o potrat nebo úmrtí dítěte ještě před porodem. K potratům dochází nejčastěji během prvního trimestru.

Kde žádat o dávky, důchod a průkazy?

Dávky pro rodiny

Úřad práce

Státní sociální podpora

Rodičovský příspěvek
Přídavek na dítě
Příspěvek na bydlení
Porodné
Pohřebné

Náhradní výživné
Pomoc v hmotné nouzi

Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na péči
Dávky pro OZP

Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Průkaz osoby se zdravotním postižením

Dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvky

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Odměna pěstouna
Příspěvek při pěstounské péči
Příspěvek při převzetí dítěte
Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
Zaopatřovací příspěvek opakující se
Zaopatřovací příspěvek jednorázový


Česká (Okresní) správa sociálního zabezpečení

Důchod 

- Invalidní,
- Vdovský/vdovecký
- Sirotčí

Dávky nemocenského pojištění

- Nemocenské
- Ošetřovné
- Dlouhodobé ošetřovné
- Peněžitá pomoc v mateřství
- Otcovská
- Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 

Obec s rozšířenou působností

Parkovací průkaz (po přiznaní průkazu ZTP nebo ZTP/P)


Newsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech. Prosíme, potvrďte odběr ve vaší e-mailové schránce. 

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes