Ambulantní poradenství Advaita

02.02.2024 ADVAITA, z. ú.

Ambulantní poradenství Advaita pomáhá lidem užívajícím návykové látky, osobám ohroženým závislostním chováním a jejich blízkým zorientovat se ve své aktuální nepříznivé situaci, rozhodnout se pro další postup v řešení svých problémů a zvolené kroky uskutečnit. Služba u klientů usiluje o vytvoření či podporu motivace ke změnám vedoucím k opuštění nežádoucích návyků. Kromě jednorázových konzultací a krátkých intervencí nabízí i delší systematickou spolupráci. Služba se poskytuje v Liberci, Frýdlantu, České Lípě, Jablonci nad Nisou, Semilech a v Turnově. Služba je určena zejména občanům Libereckého kraje.

Ambulantní poradenství Advaita

Zdroj: Advaita, z.s.

Cílová skupina, okruh osob, kterým je služba určena

Osoby, které z důvodu užívání návykových látek, hazardního hraní nebo jiného závislostního chování jsou nebo mohou být ohroženy sociálním vyloučením nebo mají problém se začleňováním do společnosti.
Osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči, osoby s dalším závislostním chováním.
Osoby, které jsou ohroženi užíváním návykových látek nebo hazardním hráčstvím a jiným závislostním chováním ve svém nejbližším okolí – příbuzní a blízcí uživatelů návykových látek, patologických hráčů a osob s dalším závislostním chováním.

Podmínky spolupráce: Objednat se a dostavit se v daném termínu na konzultaci ve střízlivém stavu či aspoň bez projevů akutní intoxikace.

Služby jsou určeny dospělým i dětem a mladistvým.

Cíle služby

Hlavním cílem programu ambulantního poradenství je stabilizace klienta v oblasti adiktologické, sociální a zdravotní. Dále podpora příbuzných a blízkých osob užívajících návykové látky či osob s jiným závislostním chováním. U nezletilých osob je důležitá podpora v oblasti pedagogické, posílení a upevnění rodinného systému klienta, stabilizování rodiny jako místa bezpečí, růstu a zdravého vývoje jedince. Cíle služby podrobněji:

 • Podávat informace o problematice návykových poruch a o možnostech v oblasti léčby závislostí. U dětí a mladistvých edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu.
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta a jeho rodiny v souvislosti se závislostním chováním.
 • Rozvíjet motivaci a kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházet.
 • Zastavit prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet možným komplikacím včasnou intervencí.
 • Nabízet uživatelům odpovídající možnosti řešení jejich životní situace, včetně odkazů na služby poskytované jinými organizacemi, zejména klientům s další psychiatrickou nebo sociální zátěží.
 • Podporovat klienty v žádoucí změně ve vztahu k závislostnímu chování a k jejímu udržení.
 • Pomáhat zájemcům o další léčbu závislosti  vhodnou vybrat, objednat se na ni a vystavit jim potřebná doporučení, případně jim pomoci zajistit ta, která služba sama nevydává.
 • Zájemcům o ambulantní řešení svého problému nabídnout možnost delší systematické spolupráce ve strukturovaném programu. Po jeho absolvování dále nabídnout odpovídající následnou péči.
 • Lidem, kteří neprojevili zájem o pravidelnou spolupráci, umožnit využívat službu nepravidelně a kromě podání výše uvedených informací je podpořit i při řešení akutních problémů.
 • V indikovaných případech dlouhodobě a systematicky pracovat s rodinným systémem klienta, přispívat nejen k úzdravě jednotlivce, ale celé rodiny.
 • Podpořit a obnovit proces socializace klientů, zaměřit se nejen na řešení problému návykového chování, ale také na další oblasti, které jsou potřebné pro zdravější způsob života, jako např. vrstevnické vztahy, vzdělávání apod.
 • Klientům Doléčovacího programu Advaita, kteří přestali splňovat nároky tohoto programu, nabídnout odpovídající alternativu zapojením do programu ambulantního poradenství. Pomoci jim překonat období relapsu či recidivy.
 • Klientům jiných sociálních služeb se závislostním chováním nabídnout možnost řešit jejich problém tak, aby nevedl k porušování pravidel programu organizace a klienti nemuseli z důvodu svého závislostního chování z organizace odejít.
 • Nabízet klientům řešení své sociální situace s pracovníkem, který se specializuje na řešení přidružených sociálních problémů. Jedná se zejména o problémy v oblasti financí (řešení dluhů, žádost o sociální dávky), bydlení (hledání vhodného bydlení) a zaměstnání (sestavení životopisu, hledání práce).

Cílový stav absolventa služby

Cílový stav uživatelů služby vychází z jejich zakázky a odvíjí se od jejich schopností a možností pracovat na jednotlivých cílech. Možné cíle mohou být:

 • Uživatelé služby získali informace o problematice návykových poruch a o možnostech v oblasti léčby závislostí.
 • Uživatelé služby se zorientovali ve své současné situaci, získali podporu a odpovídající možnosti řešení, včetně odkazů na služby poskytované jinými organizacemi.
 • Zájemci o další léčbu závislosti (zejména pobytového typu) si ve spolupráci s pracovníky služby vhodnou léčbu našli, objednali se na ni.
 • Uživatelé služby si stanovili cíl v oblasti závislostního chování a osvojili si postupy a techniky z prevence relapsu, které jim pomohly tohoto cíle dosáhnout.
 • Uživatelé služby se naučili přijímat nebo pracovat se svými limity, včetně oblasti užívání návykové látky.
 • Uživatelé služby získali podporu řešit přidružené psychické problémy bez závislostního chování.
 • Uživatelé služby se naučili omezit nebo zastavit sebedestruktivní vzorce myšlení a chování.
 • Uživatelé služby si osvojili alespoň některé prvky zdravého životního stylu.
 • Uživatelé služby získali motivaci ke změně.
 • Uživatelé služby si přes svůj odlišný způsob života zachovali pocit důstojnosti a přijetí.
 • Uživatelé služby si uvědomili důsledky svého závislostního chování pro blízké, s kterými začali otevřeně komunikovat a pracovat na vzájemném vztahu.
 • Uživatelé služby se naučili orientovat ve svých emocích a adekvátně s nimi zacházet.
 • Uživatelé služby se zorientovali ve svém hospodaření s penězi a začali pracovat na zlepšení své finanční gramotnosti.
 • Osoby se závislostním chováním překonaly období relapsu či recidivy.
 • Rodinní příslušníci uživatelů získali pomoc při zvyšování kompetence k řešení problémů spojených s návykovým chováním nebo s užíváním návykových látek blízkých osob.
 • Uživatelé služby řešili oblasti, které ovlivnily jejich problém se závislostním chováním.

Zásady

Bezdrogové prostředí, jasná pravidla.
Uživatelem služby může být v rámci cílové skupiny každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, víru či světový názor.
Ke klientům přistupují pracovníci individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami.
Služby jsou poskytovány tak, aby na klienty působily aktivně, vedly je k převzetí zodpovědnosti za sebe a své jednání, podporovaly je v nápravě jejich rodinných a dalších sociálních vazeb a napomáhaly v jejich pracovním či studijním uplatnění.

Pravidla programu související s pobytem v prostorách poskytování služby

 1. Pravidlo nenásilí včetně psychického nátlaku.
 2. Pravidlo střízlivosti při účasti na skupinových aktivitách. V případě individuálních terapeutických aktivit být v takovém stavu, aby mohl být naplněn smysl a cíl aktivit.
 3. V případě, že se nemůžete dostavit na domluvenou konzultaci či jinou aktivitu programu, oznamte nám to co nejdříve, abychom termín mohli nabídnout někomu dalšímu. Po domluvě může konzultace proběhnout i telefonicky nebo přes internet. 

Porušování těchto pravidel může být důvodem k ukončení spolupráce.

Kromě Liberce nás najdete i v dalších pěti obcích Libereckého kraje 

Služby poskytujeme v následujících obcích: ve Frýdlantu, České Lípě, Turnově, Semilech a v Jablonci nad Nisou. Více informací k jednotlivých poradnám naleznete na samostatné stránce.

Zdroj:  ADVAITA, z. ú.

Návykové látky Podpora a pomoc Prevence Sociální služby ZávislostiDalší článkyNewsletter

Pravidelný přísun novinek, inspirace na každý den, podpora pro rodiče i sdílení zkušeností. Takový je Newsletter webu eMaminy.cz. Přihlaste se k jeho odběru a čtěte o tématech, které vám pomohou v náročném období nebo zpříjemní rodinný život. Buďte první, kdo se dozví o nových článcích, akcích a událostech. Prosíme, potvrďte odběr ve vaší e-mailové schránce. 

© 2024 eMaminy.cz, s.r.o.
by Media Heroes